ALGEMEEN

Deze website is eigendom van Appelblauwzeegroen bvba, daarnaast heeft Appelblauwzeegroen bvba alle rechten om het handelsmerk ‘Bar d’Office’ te gebruiken en te beheren. Contactgegevens: Appelblauwzeegroen bvba, Uitbreidingstraat 66, 2800 Berchem (KBO: 0818.965.852). Email: ciso@bardoffice.com Telefoon: +32 3 303 90 73 Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden, de cookie policy en het privacy beleid van Appelblauwzeegroen bvba. Opgenomen in deze disclaimer:
 • Privacy beleid
 • Cookie Policy

PRIVACYBELEID

Appelblauwzeegroen bvba hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de ‘wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na’, alsook de ‘wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Appelblauwzeegroen bvba. Een verklaring werd afgelegd bij de Privacycommissie wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft. Met dit privacybeleid willen we u op de hoogte brengen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, alsook wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. KORTE INLEIDING TOT DE WETGEVING VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS. Sedert 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die uw rechten regelt met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen. De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw email adres, maar ook uw contacten met ons, uw voorkeuren met betrekking tot het pand dat u zoek, of wat u ons in een contactformulier hebt meegedeeld. Wat we met uw persoonsgegevens doen is ze verwerken. Dat gaat van opvragen, opslaan tot gebruiken voor meerdere doeleinden.

Welke persoonsgegevens?

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens? We verwerken uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen u te contacteren, of om u toe te laten op de hoogte te blijven van onze diensten die u kunnen aanbelangen. Op welke wettelijke basis verwerken we u persoonsgegevens (de “rechtsgrond”). Elk gebruik van uw persoonsgegevens moet een wettelijke basis hebben, moet “rechtmatig” zijn. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming, de precontractuele fase of de uitvoering van een overeenkomst, en de wettelijke verplichting. Soms hebben we een “wettelijke verplichting” om persoonsgegevens op te vragen. Voor bepaalde zaken, zoals het opsturen van nieuwsbrieven per email vragen we uw toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Dat kan eenvoudig, meestal door de knop ‘uitschrijven’ te klikken die u in elk van deze e-mails vindt. We bewaren ook gegevens op basis van “gerechtvaardigd belang”. Dit “gerechtvaardigd belang” omvat die zaken waarvan u als klant kan verwachten dat wij ze als dienstverlener nodig hebben om ons werk degelijk uit te voeren. Ten slotte hebben wij natuurlijk persoonsgegevens nodig om de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren, zoals identificatiegegevens, adresgegevens, facturatiegegevens en contactgegevens. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen
 1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
 2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
  1. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres kan, afhankelijk van uw keuzes, ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, seminaries, enzovoort.
  2. Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u onze nieuwsbrieven te verzenden. Bijkomend kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen, seminaries, enzovoorts, die wij organiseren en die voor u relevant kunnen zijn.
  3. Indien u een account aanmaakt op onze applicaties, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u onze diensten te kunnen aanbieden, u te contacteren, alsook om eventuele facturen over te maken (samen met alle documenten inzake boekhouding).
  4. Wij verwerken uw persoongegevens met als doel het supporteren van de website(s) en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, performantie, vermogen, en gezondheid van onze website(s).
  5. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven, zoals het instellen van en het verdedigen tegen juridische aanspraken, indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
Welke persoonsgegevens bewaren we van u? Welke persoonsgegevens we van u bewaren hangt af van de relatie die u met ons hebt. We noemen dit categorieën van betrokkenen.
Categorie Omschrijving
Bezoeker de natuurlijke persoon die de website (niet de webapplicatie) bezoekt zonder zich kenbaar te maken en ons persoonsgegevens te geven
Gastgebruiker de natuurlijke persoon die de website en/of de webapplicatie bezoekt zonder zich kenbaar te maken. Deze persoon kan gevraagd worden om persoonsgegevens op te geven teneinde enkele functies van de website te kunnen gebruiken.
Coworker de natuurlijke persoon die wij contacteren of die ons contacteert met het oog op het aankopen of het overwegen van aankoop van onze diensten
Coworkinglocatie uitbater zaakvoerders, hun wettelijke vertegenwoordigers of hun medewerkers die het dagdagelijks beheer doen van de coworkingslocaties.
We overlopen hieronder per categorie van klant hoe we uw persoonsgegevens verwerken, of u zich hiertegen kan verzetten, en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarna overlopen we welke rechten u als betrokkene hebt tegenover ons. Welke persoonsgegevens verwerken we van de “Bezoeker”? Wanneer u als bezoeker van onze website geen persoonsgegevens meedeelt, bewaren we geen persoonsgegevens. Deze persoon maakt uitsluitend gebruik van de website en in geen geval van de webapplicatie. Afhankelijk van de instellingen van de browser is het mogelijk dat cookies op het toestel van de gebruiker worden geplaatst. Zie hiervoor de Cookie Policy. Welke persoonsgegevens verwerken we bij een “Gastgebruiker”? Sommige van onze diensten zijn geheel vrijblijvend. Om deze te kunnen raadplegen dient u zich aan te geven als een gastgebruiker. Dit is een natuurlijk persoon die onze website of webapplicatie gebruikt zonder zich aan te melden. Deze diensten zijn o.a. het opzoeken van Bar d’Office locaties, het maken van offertes zonder effectieve abonnementen af te sluiten of (vergader)zalen te boeken. Het kan zijn dat de gebruiker hierdoor geen toegang heeft tot bepaalde inhoud van de website of functionaliteit van de applicatie. Dergelijke diensten kunnen enkel aangesproken worden zodra er een account aangemaakt is en waardoor de herkwalificatie dient plaats te vinden van “Gastgebruiker” naar “Coworker”. Welke persoonsgegevens verwerken we van de “Coworker”? Een Coworkers is een natuurlijk persoon die zich aanmeld op de website en/of webapplicatie. Van de coworker die diensten afneemt van Appelblauwzeegroen bvba of een van haar partners die aangeboden worden via de webapplicatie worden volgende gegevens bijgehouden:
 • Naam, Voornaam;
 • Adres;
 • Eventueel Bedrijfsnaam;
 • BTW- & ondernemingsnummer;
 • E-mailadres(sen);
 • Telefoonnummer(s);
 • Facturatievoorkeuren;
 • Facturatiehistoriek;
 • Bestelhistoriek;
 • Aanwezigheid in coworkingspaces van Appelblauwzeegroen bvba of haar partners;
 • Verbruik van consumables (food & non-food);
 • Eventueel profielafbeelding;
 • Communicatie (chat en/of mail) die betrekking heeft tot de bestelde diensten, en;
 • Communicatie (chat) tussen coworkers onderling via de chatmodule.
Functionaliteiten waarvoor persoonsgegevens nodig zijn (niet limitatieve opsomming): het aanmaken van een account, bekijken van profielen binnen de community (ander coworkers binnen dezelfde coworkingspace), het afsluiten van een abonnement, bestellen van consumpties, aansluiten bij een coworkingspace en/of het reserveren van (vergader)zalen. In geen geval worden uw persoonsgegevens aan derden overhandigd, noch zullen zij inzage hebben. Dit met uitzondering van partners van Appelblauwzeegroen bvba die vallen onder de categorie “Coworkingspace uitbaters” waar de Coworker diensten afneemt, de community van elk van die coworkingspaces waar de Coworker diensten afneemt (indien gewenst kan dit uitgeschakeld worden), alsook de interne en externe support-, maintenance- en development-teams die werken uitvoeren, in opdracht van Appelblauwzeegroen bvba, aan de website, webapplicatie of andere gekoppelde programma’s. We slaan deze persoonsgegevens op zolang de verwerking voor een aanvraag loopt en tot 6 maand of meer na uw laatste activiteit. Dit telkens rekening houdende met de minimum vereisten die wetgever Appelblauwzeegroen bvba oplegt. Welke persoonsgegevens verwerken we van de “Coworkingspace uitbater”? Een Coworkerlocatie uitbater is de rechtspersoon en al haar vertegenwoordigers en afgevaardigden die lid is van het Bar d’Office netwerk en haar diensten aanbiedt via de website en/of webapplicatie van Appelblauwzeegroen bvba. Van de “Coworkingspace uitbater” worden volgende gegevens bijgehouden:
 • Bedrijfsnaam;
 • BTW- & ondernemingsnummer;
 • Adres, Postcode & Gemeente;
 • Naam, Voornaam
 • E-mailadres(sen);
 • Telefoonnummer(s);
 • Facturatievoorkeuren;
 • Facturatiehistoriek;
 • Eventueel profielafbeelding;
 • Bestelhistoriek in de e-shop van Appelblauwzeegroen bvba, en;
 • Communicatie (chat en/of mail) die betrekking heeft tot de bestelde diensten.
Van al haar klanten worden ook de gegevens bijgehouden conform de omschrijving in de categorie “Coworker”. Functionaliteiten waarvoor persoonsgegevens nodig zijn (niet limitatieve opsomming): lidmaatschap in Bar d’Office netwerk, aanbieden van diensten in de webapplicatie van Appelblauwzeegroen bvba, aankopen in de e-shop van Appelblauwzeegroen bvba. In geen geval worden uw persoonsgegevens aan derden overhandigd, noch zullen zij inzage hebben. Dit met uitzondering van Coworkers die uw diensten potentieel willen afnemen via de website of de webapplicatie, de community van elk van die coworkingspaces waar de Coworker diensten afneemt (indien gewenst kan dit uitgeschakeld worden), alsook de interne en externe support-, maintenance- en development-teams die werken uitvoeren, in opdracht van Appelblauwzeegroen bvba, aan de website, webapplicatie of andere gekoppelde programma’s. We slaan deze persoonsgegevens op zolang de verwerking voor een aanvraag loopt en tot 6 maand of meer na uw laatste activiteit. Dit telkens rekening houdende met de minimum vereisten die wetgever Appelblauwzeegroen bvba oplegt. Wat als u tot twee categorieën van betrokkenen hoort? Het kan zijn dat u in de loop van de tijd bij meer dan één categorie van betrokkenen hoort. In dat geval worden uw persoonsgegevens volgens beide categorieën verwerkt, met eventueel meerdere wettelijke basissen, en wordt de langste opslagperiode aangehouden. Volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen we per actie
 1. Contact- en profielgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier en/of een account aanmaakt op onze applicatie, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bedrijfsinformatie, financiële (facturatie-)gegevens, locatiegegevens (aanwezigheid in Bar d’Office locatie), taal, geslacht en persoonsgegevens die u eventueel zelf ingeeft. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
 2. Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
 3. Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website(s) en applicatie(s): IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie van het toestel, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website(s) en de applicatie(s). In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website(s) en de applicatie(s).
 4. Transactie informatie: Wij verzamelen persoonsgegevens betreffende uw transacties via de applicatie: uw profiel, betalingsinformatie en uw bestellingen (meeting rooms, werkplekken, eten en drinken, enz.). Dit zijn persoonsgegevens die rechtstreeks door u verstrekt worden.
De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die tussen u en ons bestaat, dewelke is ontstaan door uw gebruik van onze diensten. Verder beschikken wij over een gerechtvaardigd belang om enkele persoonsgegevens te verzamelen met het oog op het aanbieden en verder verbeteren van onze diensten. Daar waar de juridische basis voor de verwerking ons gerechtvaardigd belang is, dan heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking zoals uiteengezet in deze Privacy Policy. U persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacy Policy. Historische gegevens. Historische gegevens zijn persoonsgegevens die in onze databank zitten van vóór 25 mei 2018, datum van inwerkingtreding van de GDPR. Voor die personen met wie we een overeenkomst hebben lopen of waarvoor we een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van persoonsgegevens, blijven we die persoonsgegevens uiteraard bewaren. Voor de overige persoonsgegevens, die ofwel op basis van toestemming ofwel op basis van het gerechtvaardigd belang in onze bestande zijn bewaard, is het meestal moeilijk of onmogelijk om te achterhalen op welke basis we deze persoonsgegevens bewaren. Een onderneming heeft twee manieren om dit aan te pakken. Een eerste wijze is iedereen in dit bestand een email sturen om te vragen om de toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens te vernieuwen of te bevestigen. In dat geval worden enkel de persoonsgegevens van hen die effectief hebben toegestemd, behouden. Een tweede wijze is de verwerking van de persoonsgegevens te beschouwen als een gerechtvaardigd belang. In dat geval heeft bij elk contact de betrokkene de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en zal deze beëindigd worden. Elk van deze manieren kan worden gecombineerd met een opkuisoperatie van oude klantgegevens. Wij hebben gekozen voor de tweede wijze van omgaan met historische gegevens. Het spreekt voor zich dat u altijd het hebt recht te vragen dat deze historische persoonsgegevens worden gewist (in afwezigheid van wettelijke verplichtingen en lopende overeenkomsten). Contact. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons. U kan ons contacteren op volgend adres: Bedrijf: Appelblauwzeegroen bvba Adres: Uitbreidingstraat 66  Postcode en Gemeente: 2800 Berchem Emailadres: ciso@bardoffice.com Uw rechten als betrokkene. Als betrokkene hebt u een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. U hebt een recht van inzage van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u het recht hebt inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij omtrent u bewaren. Noteer dat wij over één maand beschikken om hierop te antwoorden en dat wij u een bewijs kunnen vragen van uw identiteit vóór we op uw verzoek ingaan. U hebt ook een recht op rectificatie. Dat betekent dat u het recht hebt foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren. In dit geval kunnen wij u het bewijs vragen van de juistheid van de gegevens die u aanbrengt. U hebt verder U hebt verder een recht van gegevenswissing. Dat betekent dat u kan vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Opgelet, dit is niet altijd mogelijk, met name als wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren, als u met ons een contractuele relatie hebt aangegaan, of andere uitzonderlijke situaties. Het recht op gegevenswissing kan niet worden gebruikt om een lopende overeenkomst te beëindigen. U kan ook bezwaar uiten tegen bepaalde verwerkingen, meer bepaald tegen verwerkingen die wij op basis van ons (niet dwingend) gerechtvaardigd belang uitvoeren. U kan eveneens te alle tijde uw toestemming intrekken voor die verwerkingen waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Zowel wat het bezwaar als de intrekking van de toestemming betreft, zullen wij de verwerking ophouden, als er geen andere wettelijke basissen zijn die de verwerking vooralsnog nodig maken. U hebt ten slotte ook altijd het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be). Beveiliging. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden bovendien op passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd. Doorgifte aan derden. We geven uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming door aan derden, of basis van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissingen of zoals hierboven besproken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Sociale media en andere derden. Op onze website kunnen links voorkomen naar sociale-mediaplatforms of andere diensten van derden. Wij hebben geen vat op hoe deze diensten werken en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor. Evenmin hebben wij invloed op hun privacybeleid en cookiepolicy. Wanneer u uw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens volgens zijn beleid. We raden u aan hun beleid rond persoonsgegevens grondig door te nemen. Direct marketing. Onder “Direct Marketing” wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en uzelf verstaan die als doel heeft om u te informeren over diensten of om uw klantenprofiel bij te werken. U kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door in dergelijke email op de uitschrijfknop te drukken of door ons hiertoe te contacteren. Wijzigingen aan dit privacybeleid. We streven ernaar dit privacybeleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen. Disclaimer van dit privacybeleid. Het is mogelijk dat bepaalde functionaliteit nog niet of nog niet volledig is geïmplementeerd, of anders is geïmplementeerd dan hier beschreven. We aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit heeft hoe dan ook geen invloed op uw rechten die de GDPR u geeft en die u vanaf 25 mei 2018 kan uitoefenen.  

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van uw computer worden geplaatst. Onze website maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Daarnaast kan Appelblauwzeegroen bvba anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn stukjes tekst die door een website op uw toestel worden geplaatst en die beschikbaar zijn om achteraf opnieuw gebruikt en gelezen te worden.

HOE WORDEN COOKIES OP UW TOESTEL GEPLAATST?

Cookies worden op uw toestel geplaatst door de website zelf of door derde partijen die via een stukje code, door hun aangeleverd, aanwezig zijn op de website.

WILT U GEEN COOKIES OP UW TOESTEL?

U kan op ieder moment cookies beheren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser, wat u toelaat bepaalde of alle cookies te blokkeren. Het uitschakelen van cookies zal de diensten die wij kunnen aanbieden beperken en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat u handmatig uw voorkeuren moet aanpassen telkens wanneer u onze website bezoekt. Ga voor meer informatie over het beheren en/of verwijderen van cookies naar de pagina die relevant is voor uw browser: Raadpleeg voor andere browsers de documentatie van de browseroperator. Cookies zijn nuttig voor u en voor ons en vóór u beslist cookies te weigeren kan het nuttig zijn verder te lezen.

HOE WORDEN COOKIES ONDERVERDEELD?

Cookies kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld. We hebben gekozen voor de volgende overzichtelijke onderverdeling:
 • Noodzakelijke cookies (technische cookies): deze cookies zijn noodzakelijk om een website goed te doen functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat een website niet goed functioneert, of dat bepaalde functionaliteit niet toegankelijk is.
 • Functionele cookies: dergelijke cookies worden gebruikt om uw voorkeuren bij te houden (bv. Taal).
 • Analytische cookies: met dergelijke cookies analyseren derde partijen (zoals WebTrends of Google Analytics) hoe een website wordt bezocht, welke lay-out het meest aanspreekt en dergelijke. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren naar onze gebruikers toe.
 • Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt door derde partijen (zoals DoubleClick of Google Ads) om in het kader van marketingcampagnes, bezochte websites of geconsulteerde producten te promoten bij het surfen naar ander, niet gerelateerde websites.
 • Andere cookies van derden (waaronder social media): websites kunnen inhoud van derde partijen bevatten (zoals video’s of ‘likes’). Deze derde partijen beheren volgens hun eigen privacy- en cookiebeleid hun cookies op uw toestel. Appelblauwzeegroen bvba komt hierin niet tussen en kan hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.

WELKE COOKIES GEBRUIKT DEZE SITE?

Deze website kan elk van bovenstaande types cookies gebruiken.

© 2020 All rights reserved | Appelblauwzeegroen bvba owner of the Bar d'Office project

Uitbreidingstraat 66 - 2600 Antwerp (Berchem) - Belgium | BE 0818.965.852

Need Help?

I’m Here To Assist You

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.