Terms & Conditions

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Appelblauwzeegroen BVBA (hierna ook naar verwezen met “ABZG”, “wij”, “ons” of “onze”), een besloten vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Uitbreidingstraat 66, 2800 Berchem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0818.965.852. Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicatie(s), website(s) of andere diensten van ABZG (hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”) stemt u in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden. De Dienst is in eigendom en in beheer van ABZG. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt of bezoekt u de Dienst niet.

Bar d’Office is een exclusief handelsmerk van ABZG en mag onder geen beding geïmiteerd worden.

Deze Algemene Voorwaarden werden laatst geüpdatet op 07/5/2021.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten aanschaft via de digitale toepassingen van Bar d’Office. 
 2. Consument: de natuurlijkpersoon die producten en/of diensten aanschaft via de digitale toepassingen van Bar d’Office. 
 3. Partijen: Appelblauwzeegroen bvba en klant samen. 
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bar d’Office georganiseerd systeem voor verkoop, reservatie en bestellingen van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken door communicatie op afstand. 
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 8. Dag: kalenderdag; 
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument, Ondernemer of Bar d’Office in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bar d’Office en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bar d’Office en de Ondernemer/Consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Ondernemer/Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Ondernemer/Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Ondernemer/Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Ondernemer/Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 5. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in het contract. 
 6. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bar d’Office gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Bar d’Office niet. 
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Ondernemer/Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs exclusief belastingen.

Overeenkomst

De Ondernemer/Consument gaat een overeenkomst aan met Bar d’Office

 1. In geval van reservatie van een vergaderzaal: onmiddellijk na het boeken van een vergaderzaal. 
 2. In geval van reservatie van een werkplek: na het bevestigen van de check-in, of het aanwezig zijn in locatie van de Dienstverlener. Ook al is deze aanwezigheid niet voorafgegaan aan een reservatie. De prijs van een check-in is opgenomen in de individuele overeenkomst met de Ondernemer/Consument. Deze is overeenkomst is voorafgaand afgesloten met Bar d’Office of een derde leverancier van deze laatste en staat los van individuele bestellingen in het digitale platform van Bar d’Office.
 3. In geval van abonnement: onmiddellijk na de startdatum van het abonnement. 

De overeenkomst met betrekking tot individuele bestellingen is onderhevig aan volgende basisvoorwaarden:

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid ‘Aanbod’, tot stand op het moment van aanvaarding door de Ondernemer/Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de Ondernemer/Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Ondernemer/Consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bar d’Office passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Ondernemer/Consument elektronisch kan betalen, zal de Bar d’Office daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. Bar d’Office zal bij het product of dienst aan de Ondernemer/Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Ondernemer/Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de Bar d’Office waar de Ondernemer/Consument met klachten terecht kan 
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Ondernemer/Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bar d’Office voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Bar d’Office heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Bar d’Office tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Bar d’Office niet tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Bar d’Office hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Bar d’Office hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Bar d’Office te allen tijden wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Bar d’Office niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Bar d’Office vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bar d’Office, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Bar d’Office een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Bar d’Office is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 10. Bar d’Office heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Bar d’Office prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 12. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Bar d’Office op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Herroepingsrecht bij aankoop of reservatie

Ondernemer/Consument heeft na reservatie of boeking van een vergaderzaal een gratis herroepingsrecht tot 24u voor de levering van de Dienst. Indien de herroeping plaats zou vinden binnen 24 uur voor de levering, zal er kostprijs aangerekend worden door Bar d’Office van 50% van de initiële prijs exclusief BTW. 

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken, telefonisch via +32 (0)3 303 90 73  of per mail via bookings@bardoffice.com. 

Reservaties van werkplekken dienen niet herroepen te worden. De overeenkomst komt pas tot stand zodra de Ondernemer/Consument zich aanbiedt op de locatie en in werkelijkheid de Dienst afneemt. Bevestiging van afname kan de Ondernemer/Consument zelf doormiddel van een eenvoudige check-in via de digitale tools, of door Bar d’Office en de derde leveranciers van deze laatste, na het op de hoogte brengen van de Ondernemer/Consument. 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Bar d’Office mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. Voor zover niet later is overeengekomen zijn de door de Ondernemer/Consument verschuldigde bedragen factureerbaar door Bar d’Office op de dag van de levering van de Dienst en betaalbaar binnen de dertig dagen (30) na factuurdatum. 
 3. De Ondernemer/Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Ondernemer/Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Bar d’Office de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 5. Bar d’Office behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Registratie en accountbeveiliging (uitsluitend voor Bar d’Office webapplicatie)

 1. U moet minimaal 16 jaar oud zijn om de Dienst te gebruiken. 
 2. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. U gaat ermee akkoord dat u uw account, gebruikersnaam of andere account gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of cliënten, verbiedt Bar d’Office het aanmaken van een account voor iemand dan jijzelf. 
 3. U verklaart dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en u gaat akkoord dat u uw accountgegevens dient bij te werken om de juistheid en de accuraatheid te behouden. 
 4. U gaat akkoord dat u de inloggegevens van andere Bar d’Office gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen. 
 5. U zal niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik van de Dienst en u mag het schenden van deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Bar d’Office niet aanmoedigen of vergemakkelijken. 
 6. U bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van uw wachtwoord. Mocht u van de mening zijn dat uw wachtwoord niet meer geheim is, of u bent uw wachtwoord vergeten, dan kan u steeds een wachtwoord herstel aanvragen. Hierdoor zal u per mail een procedure moeten volgen om een nieuw wachtwoord in te stellen. 
 7. U zal via de Dienst niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper. 
 8. U gaat akkoord met onze Privacy Policy.
 9. U bent er zich van bewust dat het gebruik van de Diensten impliceert dat u akkoord gaat met de, op dat moment, geldende Algemene VoorwaardenCookie Policy en Privacy Policy.

Veiligheid

 1. U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht. 
 2. Het is niet toegestaan om de Dienst of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een Bar d’Office pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.  
 3. U mag de Dienst niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met de Dienst of Bar d’Office. 

Basisvoorwaarden (uitsluitend voor Coworking App en Management Tool)

 1. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst of uw toegang tot de Dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u aan te passen of te beëindigen. 
 2. Wij behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om welke reden dan ook, te laten vervallen. 
 3. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan u zijn verleend, onmiddellijk te vervallen. 
 4. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook. 
 5. U gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Dienst. 
 6. Wij verbieden ‘crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van een standaard zoekmachine protocollen of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van Bar d’Office). 
Intellectuele eigendomsrechten
 1. Bar d’Office verleent aan u hierbij een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken. 
 2. Het is niet toegestaan de broncode van de Dienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Bar d’Office en zal een gerechtelijke procedure tot gevolg hebben. 
 3. De Dienst bevat inhoud die in eigendom of in licentie is bij Bar d’Office (“Bar d’Office Inhoud”), Bar d’Office Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten, Bar d’Office heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Bar d’Office Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Bar d’Office Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Bar d’Office Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te vernemen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken. 
 4. De ABZG en Bar d’Office naam en logo zijn handelsmerken van Bar d’Office, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bar d’Office. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Bar d’Office zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bar d’Office, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

Derden

 1. De Dienst of communicatie die u ontvangt van de Dienst, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Dienst kan u ook de inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen, Bar d’Office controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Bar d’Office op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacy beleid van deze derden te lezen. 
 2. U kunt geheel naar eigen inzicht en risico gebruik maken van toepassingen die de Dienst of uw profiel op de Dienst verbinden met diensten van derden (“Applicaties”), waarna dergelijke Applicaties interactie kunnen hebben met, verbinding kunnen maken met of informatie kunnen verzamelen van en/of uitwisselen met uw profiel op de Dienst. Met het gebruik van zulke Applicaties, erkent u en gaat u akkoord met het volgende: (i) als u een Applicatie gebruikt om uw informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie over uw profiel op de Dienst wordt gedeeld; (ii) het gebruik van een Applicatie kan leiden tot persoonlijk identificeerbare informatie die openbaar gemaakt kan worden, zelfs als Bar d’Office deze informatie niet zelf heeft voorzien; en (iii) het gebruik van een Applicatie is naar eigen keuze en risico, en u vrijwaart de Bar d’Office Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) voor de activiteiten die verwant zijn aan de Applicaties. 

Garanties

 1. De Dienst, inclusief Bar d’Office Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft noch Bar d’Office noch haar bestuurders, werknemers, managers, officers, partners, filialen of agenten (gezamenlijk de “Bar d’Office Partijen”) enige garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de Bar d’Office Inhoud; (c) Gebruikers Inhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar Bar d’Office of via de Dienst. Bovendien wijzen de Bar d’Office Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig, genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen. 
 2. De Bar d’Office Partijen garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De Bar d’Office Partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is. 
 3. U erkent dat uw gebruik van de Dienst geheel op eigen risico is. De Bar d’Office Partijen garanderen niet dat uw gebruik van de Dienst bij wet is toegestaan in een bepaalde jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan; dat betekent dat de bovenstaande afwijzing in uw jurisdictie mogelijk niet op u en de Algemene Voorwaarden van toepassing is. 
 4. Hoewel het de intentie is van Bar d’Office dat de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de Dienst kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. 
 5. Door de Dienst te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar u de Dienst gebruikt. 

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Alle Partijen zetten zich in voor een goede uitvoering van deze Overeenkomst. 
 2. Voor zover niet verboden door de wet, in geen geval zullen de Bar d’Office Partijen aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor directe, indirecte, economische, voorbeeldige, speciale, straffende, incidentele, gevolgschade of schade die die direct of indirect te maken heeft met):
  1. De Dienst; 
  2. De Bar d’Office Inhoud; 
  3. Gebruikers Inhoud; 
  4. Uw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Dienst; 
  5. Alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door Bar d’Office Partijen of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik of gebruik van derden, van de Dienst; 
  6. Alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectuele eigendom; 
  7. Eventuele fouten of omissies in de werking van de Dienst; 
  8. Enige schade aan een computer, mobiel apparaat of andere apparatuur van een gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsinbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als de Bar d’Office Partijen in kennis zijn gesteld of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Dienst). 
 3. In geen geval zullen de Bar d’Office Partijen aansprakelijk zijn voor u of iemand anders zijn verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel. 
 4. U gaat ermee akkoord dat in het geval u enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van Bar d’Office, de eventuele schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om u recht te geven om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van een website, service eigendom, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de Bar d’Office Partijen en dat u niet het recht hebt om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van een website, eigendom, product, Dienst of enige andere inhoud die eigendom is van of onder zeggenschap staat van de Bar d’Office Partijen te verbieden of tegen te houden. 
 5. Bar d’Office is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en u vrijwaart ons, onze bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten voor alle vorderingen en schade die op enigerlei voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden. 
 6. U gaat ermee akkoord dat elke claim die u heeft en die voortvloeit uit de relatie met Bar d’Office, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders is uw claim verjaard. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bar d’Office in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bar d’Office kan worden toegerekend in een van de wil van Bar d’Office onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhindert of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Bar d’Office kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Bar d’Office 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bar d’Office er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Bar d’Office is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Informatieverstrekking door de klant

 
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Bar d’Office. 
 
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Bar d’Office de betreffende bescheiden. 
 
Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Bar d’Office redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Vrijwaring

 1. U gaat akkoord (op verzoek van Bar d’Office) om de Bar d’Office Partijen te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten de voortvloeien uit of in één van de volgende (onder meer als gevolg van uw directe activiteiten op of via de Dienst of die namen u):
  1. Uw toegang tot het gebruik van de Dienst; 
  2. Uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden; 
  3. Uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectuele eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht; 
  4. Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of voorschriften van overheids- en semioverheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of 
  5. Een onjuiste voorstelling door u. 
 2. U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals Bar d’Office van u vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt Bar d’Office zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bar d’Office

Cessie

Partijen mogen hun rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. 

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Bar d’Office zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Bar d’Office bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Geen rechtsverwerking

Afstand van recht door u of Bar d’Office kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien u of Bar d’Office haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden. 

Gebiedsgebonden beperkingen

De informatie die binnen de Dienst worden verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat Bar d’Office zich in de betreffende jurisdictie of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst of enig onderdeel van de Dienst te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of jurisdicties, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud, Dienst of functie die Bar d’Office biedt, te beperken. 

Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”). 
 2. Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om u in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat wij u in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Dienst te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de Dienst te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) u uzelf akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. U dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat u de Dienst gebruikt. 
 3. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden. 
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van de Dienst welke de Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing. 
 5. Door het gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat Bar d’Office de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen. 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Door het gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat Bar d’Office de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.  
 2. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bar d’Office toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Bar d’Office niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Bar d’Office in verzuim is. 
 3. Bar d’Office heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Bar d’Office kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoordlijk zal kunnen nakomen.

Vervaltermijn 

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bar d’Office vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voorvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Belgisch recht.
 2. Alle geschillen tussen u en Bar d’Office, welke mochten ontstaan naar aanleiding van één van de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbanken en hoven te Antwerpen.
 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk en expliciet uitgesloten.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn consulteerbaar in het Nederlands, Frans en Engels. In geval van een onduidelijkheid tussen de verschillende versies zal de Nederlandse versie doorslag geven. Ter consultatie van de Algemene Voorwaarden in andere talen kan u contact opnemen met ciso@bardoffice.com.
 5. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Klachtenregeling

 1. Bar d’Office beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bar d’Office, nadat de Ondernemer/Consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 3. Bij Bar d’Office ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bar d’Office binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van ABZG kan eveneens worden ingediend via een support@bardoffice.com of telefonisch via +32 (0)3 303 90 73.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Consumenten kunnen eventuele klachten indienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Online Dispute Resolution-Platform. Dit met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Bar d’Office gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Bar d’Office.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Bsluit vergoeding voor buitengerechterlijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Bar d’Office zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldoen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Bar d’Office op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Bar d’Office, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Bar d’Office te betalen.

Anti-Witwas Wetgeving

Krachtens de nationale en Europese Anti-witwaswetgeving, is Bar d’Office ertoe gehouden haar cliënten en hun begunstigde rechthebbenden te identificeren. Bijgevolg zullen wij hiertoe aan de klant bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De klant verbindt er zich toe om ons de gevraagde informatie te bezorgen en om ons tijdig te informeren nopens elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten. Indien ons verzoek niet met bevredigende informatie en documenten binnen een redelijke termijn wordt beantwoord, zouden er omstandigheden kunnen zijn waarin we niet in staat zouden zijn om onze Diensten te verlenen of om ze voort te zetten. 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  1. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,00; 
  2. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,00 
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Bar d’Office waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Bar d’Office. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Bar d’Office ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Bar d’Office ontvangt geheim, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Bar d’Office waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Bar d’Office schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  2. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. Partijen zullen alle in lid 1 genoemde informatie zorgvuldig en veilig bewaren en jegens derden volledig geheim houden, tenzij een Partij op grond van een wettelijke of gerechtelijke bepaling tot openbaarmaking wordt gedwongen of tenzij hij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gekregen van de andere Partij.
 6. Partijen verplichten zich om de in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan al hun ten behoeve van deze Overeenkomst ingeschakeld personeel of alle Externe Partijen.
 7. Partijen zullen vertrouwelijke informatie enkel delen met personen die in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst daarvan kennis dienen te nemen en slechts nadat genoemde geheimhoudingsplicht ook op hen is opgelegd.
 8. Partijen zullen vertrouwelijke informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk in het kader van deze Overeenkomst en derhalve in ieder geval vernietigen indien deze Overeenkomst eindigt en er geen schriftelijke aanvullende afspraken over het langer bewaren van de vertrouwelijke informatie zijn gemaakt.
 9. Bij schending van deze geheimhoudingsplicht, is de overtredende Partij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding aan de andere Partij, te vermeerderen met 2% van dit bedrag voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 10. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht, ook na afloop van deze overeenkomst en voor onbepaalde duur.

Openingsuren en beschikbaarheid

 1. Bar d’Office hanteert de openingsuren op weekdagen (uitgezonderd van feestdagen) van 8:00 tot 18:00. 
 2. De locaties uit het Bar d’Office netwerk behouden het recht om zelf hun openingsuren te stellen. 
 3. De Consument/Ondernemer kan een Bar d’Office locatie betreden, dit minstens tijdens de kantooruren van de betreffende locatie, met voorafgaande reservatie. Dit met uitzondering van weekend- en feestdagen. 
 4. De verplichting dat de aanwezigheden (in- en uitchecken) van Corporate Coworkers geregistreerd worden door de Coworkinglocatie via het Digitaal Platform, dit met minstens vermelding van “Naam Coworker”, “Bedrijf” en “Datum + Duurtijd bezoek”. Dit maakt ook de maandelijkse facturatie, van de Coworkinglocatie naar het Bar d’Office Netwerk toe, mogelijk. Het uitchecken blijft de verantwoordelijkheid van de coworker. Het gebruik van badges is mogelijk, controle door steekproeven is toegelaten.  

Contact

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met ABZG door een email te sturen naar ciso@bardoffice.com.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Adres ABZG

Adres Appelblauwzeegroen BVBA, houder van het handelsmerk Bar d’Office:

Uitbreidingstraat 66
2800 Berchem
Belgie

© 2020 All rights reserved | Appelblauwzeegroen bvba owner of the Bar d'Office project

Uitbreidingstraat 66 - 2600 Antwerp (Berchem) - Belgium | BE 0818.965.852

Need Help?

I’m Here To Assist You

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.